روز مادر مبارک

گویند مرا چو زاد مادر ، پستان به دهان گرفتن آموخت
شبها بر گاهواره من ، بیدارنشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد ، تا شیوه راه رفتن آموخت
یکحرف و دو حرف بر زبانم ، الفاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من ، بر غنچهگل شکفتن آموخت
پس هستن من ز هستن اوست ، تا هستم و هست دارمش دوست

(شعر از ایرج میرزا)

/ 0 نظر / 6 بازدید